Choď na obsah Choď na menu
 


Porušují neočkovaní přikázání "Nezabiješ"?

   Tato teorie se objevila v katolických novinách. Podle názoru určité skupiny křesťanů, schvalujících vakcinaci, je odmítání očkování přečinem proti pátému přikázání Desatera "Nezabiješ". U neočkovaného je totiž mnohem vyšší pravděpodobnost, že může nakazit své bližní a ti mohou potom důsledkem toho zemřít.

   Z této teorie pak zcela logicky vyplývá, že správný křesťan by měl být zodpovědný, měl by se dát očkovat, čímž chrání nejen sebe, ale i své bližní přesně tak, jak to tvrdí také státní očkovací propaganda.

   Ale existuje i druhá skupina křesťanů, odmítajících očkování. A pozor! Nejen řádových křesťanů, ale také biskupů, kteří odmítají hrubý nátlak na vakcinaci i prosazování povinného, čili násilného očkování lidí v určitých druzích povolání. Například zdravotníků, nebo učitelů.

   Která z těchto dvou protichůdně stojících názorových skupin křesťanů má pravdu? Názory a pohnutky odpovědných všichni dobře známe z rozhlasu, z televize i z tisku. A proto se nyní blíže podívejme na pohnutky takzvaných nezodpovědných, o kterých se v oficiálních médiích nemluví, nebo jsou zesměšňovány.

   Duchovně citliví lidé, schopni vnímat jemnější vyzařování osobnosti člověka zaznamenávají, jak vakcína velmi negativním způsobem zasahuje do těchto záření. Vnáší do nich chaos a lidské nitro degraduje na nižší složky naší osobnosti. Pokud totiž něco hrubě zasáhne do subtilních vyzařování, nejvíce tím vždy utrpí to vyšší, jemnější a ušlechtilejší, co se v nás nachází, důsledkem čehož zůstane již jen to hrubší a nižší. Je to podobné jako s alkoholismem. Také alkoholismus likviduje v mozku všechny jeho jemnější funkce a schopnosti, takže nakonec zůstává jen to hrubší, nízké a až živočišní. A něco velmi podobné dělá s naší osobností i vakcína.

   Zde je třeba vědět, že osobnost každého člověka tvoří dvě základní složky. Rozum a duch. Uprostřed mezi nimi se nachází naše duše, která má schopnost svobodné volby, a na základě ní se pak přiklání buď k rozhodnutím ducha, nebo k rozhodnutím rozumu.

   Rozum, fixovaný jen na materii je nižší složkou naší osobnosti a duch, projevující se impulsy čistých citů a svědomí je vyšší složkou naší osobnosti. Rozum nás spojuje s hmotou země a duch nás spojuje s výšinami Ducha. Rozum máme proto, abychom úspěšně zvládali vše, co se týká materie a ducha máme proto, abychom měli spojení s výšinami Ducha a se Stvořitelem, a abychom byli prostřednictvím impulsů citu a svědomí usměrňování k tomu, jak správně kráčet životem. Rozum máme na to, abychom zvládali život ve hmotě a ducha máme na to, abychom směřovali k věčnému životu v říši Ducha.

   No a vakcinace rozhodí nejen náš tělesný aparát, což se projevuje horečkami, únavou, bolestmi kloubů a podobně, ale zároveň rozhodí i náš duševní aparát tím, že naši duši doslova odpojí od toho vyššího a ušlechtilejšího v nás, čili od našeho ducha, a na určitý čas zredukuje celou naši osobnost pouze na její nižší, rozumově racionální složku. Vakcína nás tedy na určitou dobu zcela duchovně degraduje.

   No a lidé, vnímaví k citovým impulsům vlastního ducha tyto věci cítí a tuší. A právě toto je vedle všech ostatních argumentů proti vakcinaci hlavní důvod, proč se jí brání. Brání se proto, neboť jejich duch se proti tomu bouří. Celá jejich osobnost se bouří proti tomu, aby v ní vakcína zabila a zlikvidovala její spojení s duchem.

   Lidé, odmítající očkování tedy odmítají, aby v nich vakcína zabila všechno duchovní, čímž naplňují přikázání "Nezabiješ", protože ono "Nezabiješ" platí nejen tělesně, ale i duševně! I duši člověka je možné zabít, zničit a přivést až k šílenství tím, že ji odpojíme od jejího spojení s duchem, nebo ji toto spojení na maximální míru ztížíme. A právě k tomu dochází prostřednictvím vakcinace!

   V evangeliích se píše: "Kdo hledá svůj život ztratí ho a kdo ztratí svůj život pro Boha, nalezne ho".

   Dnešní materialistický svět hledá jen svůj pozemský život, který se snaží zachránit očkováním a nedbá vůbec na to, že tím ohrožuje svůj život duchovní, na základě čehož může ztratit své věčné bytí. Pokud by ale někdo byť ztratil pozemský život, protože hájil zájmy svého ducha, o své věčné bytí nepřijde.

   A tak tu tedy i ve vztahu k vakcinaci máme dvě skupiny. Jednu materialistickou, pro kterou je rozhodující jedině přežití fyzického těla a druhou idealistickou, pro kterou je rozhodující duchovní přežití duše.

   Co je víc? Co je pro pro koho důležitější? "Nezabiješ" to světské, fyzické a materiální, nebo "Nezabiješ" to duchovní a věčné?

   Každý z nás v současnosti stojí před tímto rozhodnutím a každý z nás se musí nějakým způsobem rozhodnout. Zdržet se hlasování nelze a žádná jiná možnost neexistuje. Existuje jen buď, anebo!

   Je velkou devizou každého národa, když se v něm nachází vysoký počet lidí, kteří nechtějí dovolit, aby jim vakcinací bylo vzato to vyšší a ušlechtilejší, co se nachází v jejich osobnosti. Většina z těchto lidí to neví vědomě, ale podvědomě. Tuší to a cítí to! A na tomto svém vnitřním cítění staví své přesvědčení k odporu, podepřeno kromě toho i různými jinými, racionálními důvody, svědčícími proti vakcinaci. Rozhodující podíl na jejich celkovém přesvědčení má však především jejich vnitřní cítění, které pochází z jejich ducha.

   A toto jejich vlastní, živé vnitřní citové přesvědčení má pro ně mnohem větší váhu, jako všechny doporučení odborníků, opírající se pouze o nižší, rozumově racionální složku lidské osobnosti. Jejich vlastní vnitřní přesvědčení má pro ně mnohem větší váhu, jako pokřivený materialistický výklad přikázání "Nezabiješ", který je zaměřen pouze na zabití těla, ale už ne na zabití duše. Neboť kdyby neočkovaný člověk byť zemřel, zemře jako člověk, čili bytost spojena s vlastním duchem. Ale zemřít může také očkovaný tak, jak se to stalo Julovi Viršíkovi, Milanovi Lasicovi, nebo mnoha jiným jednoduchým lidem, kteří naivně uvěřili v bezpečnost vakcín. Avšak v takovém případě umírají jako bytosti, okradené o to nejcennější co člověk má. Okradené o spojení jejich duše se svým duchem.

   Z vnitřního tušení těchto skutečností, vnímaných vědomě nebo nevědomě, vyrůstá silné přesvědčení velké části obyvatelstva k odporu vůči vakcinaci. Konference biskupů státu Colorado v USA vydala speciální pastýřský list, ve kterém se striktně postavila proti povinnému očkování a podpořila ty, kteří tuto povinnost odmítají. Vyzvala na respektování výhrady svědomí a osobní volbu každého člověka. Porušování lidských práv a důstojnosti člověka se podle biskupů vždy začíná tím, že se jakákoliv státní byrokracie pokouší uvalit na skupinu lidí jednotné a rozsáhlé požadavky v oblastech, týkajících se svědomí a vlastního přesvědčení.

   Biskupové tedy chápou, že přesvědčení odporu proti vakcinaci pochází z nejhlubší duchovní podstaty člověka, a proto jej není možné ignorovat, nebo po něm šlapat. Pokud ale budou vlády tyto skutečnosti ignorovat, mohou tím spustit něco, co bude pro společnost zničující, protože v každé době existovali lidé, ochotní zemřít za vlastní přesvědčení, ale i lidé, odhodlaní bojovat za vlastní přesvědčení. Lidé budou donuceni vzít spravedlnost do vlastních rukou tak, jak to udělala jistá zdravotní sestra v Německu, která byla z titulu své profese donucena očkovat, ale protože se to příčilo její nejvnitřnějšímu přesvědčení, přibližně 8000 lidí očkovala namísto vakcíny neškodným fyziologickým roztokem.

   Jak tedy vidět, proti silnému přesvědčení člověka se nedá jít a lidé budou bojovat, ať již nepřímo a partyzánsky, jako zmíněná zdravotní sestra, nebo také otevřeně a přímo proti největší zlodějině v historii naší planety, spočívající ve snaze připravit naši duši o blahodárné spojení s duchem.

   PS. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Jinými slovy řečeno, Stvořitel naformátoval osobnost člověka na svůj vlastní obraz. Vakcína však přeformátuje lidskou osobnost na zcela jiný obraz. No a na každém člověku v dnešní době zůstává, zda povolí farmaceutickým firmám takovéto přeformátování sebe samého, nebo ne.